Van Vliet - Corona: Welke maatregelen treffen wij? Lees meer

Milieu

U kunt er zeker van zijn dat uw afval op de meest duurzame manieren wordt ingezameld, afgevoerd en verwerkt. Van Vliet Afvalinzamelaars voldoet aan alle wettelijke eisen, datzelfde geldt voor de geselecteerde partners met wie wij samenwerken.
Van Vliet Afvalinzamelaars heeft ervoor gekozen haar restfractie bij de afvalenergiecentrale van Attero in Moerdijk te laten verwerken.
Deze centrale is sinds 1997 operationeel en werd in 2008 uitgebreid met een vierde verbrandingslijn. De installatie zet jaarlijks een miljoen ton vergelijkbaar bedrijfsafval uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg om in energie. Het energierendement is zodanig, dat het voormalige ministerie van VROM de centrale het predicaat R1 heeft gegeven.
De verwerking van afval in deze installatie wordt daarmee aangemerkt als “nuttige toepassing”. De nieuwe vierde lijn heeft zelfs het hoogste energierendement van Nederland. De centrale produceert voldoende elektriciteit om circa 250.000 huishoudens van stroom te voorzien.
De bodemas die overblijft na verbranding, wordt in de slakkenopwerkingsinstallatie ontdaan van metalen. Die gaan naar de metaalindustrie. De bodemas die resteert wordt onder meer toegepast als steunlaag voor de afwerking van stortplaatsen en als ophoogmateriaal in de wegenbouw. Het is de ambitie van Attero om de bodemas als volwaardig vervanger van primaire grondstoffen in de wegenbouw in te zetten.

Wij hanteren de volgende vier speerpunten om een duurzame afvalverwerking te bevorderen:

CO2-footprint verlagen

De CO2-footprint is een norm die inzichtelijk maakt hoe uw bedrijfsactiviteiten bijdragen aan de uitstoot van CO2. Wij doen er alles aan om uw en onze eigen CO2-footprint te verlagen.
Die duurzame manier van werken begint bij u als klant, met een advies van ons over hoe u minder afval creëert binnen uw organisatie.
Wanneer u minder afval produceert bent u goedkoper uit, maar minder afval betekent vooral ook minder afvoer, minder vervoer, minder brandstofverbruik, en minder verwerking. Het belangrijkste resultaat: minder uitstoot van CO2 en dus minder belasting op het milieu.

Besparen op grondstoffen en energie

Daarnaast helpen we u met het scheiden van uw bedrijfsafval. Als afval correct wordt gescheiden, is het beter te recyclen. Dat betekent een belangrijke besparing op het gebruik van kostbare grondstoffen en energie. Bovendien is het natuurlijk van groot belang om gevaarlijk afval zorgvuldig apart te houden. Dat is de beste garantie voor een duurzame verwerking en de veiligheid van mens, dier en milieu.

Sorteren, bewerken, verwerken van afval

Op onze op- en overslaglocatie scheiden en sorteren we het afval zo, dat er verschillende afvalstromen van hetzelfde materiaal ontstaan. Het afval is na sortering geschikt om verder te bewerken tot een nieuw product of om te worden vervoerd naar een eindverwerker. Puin, hout, papier, folie, glas en metalen zijn prima te hergebruiken.
Voor veel andere afvalstoffen is hergebruik niet altijd direct mogelijk. Soms zal het afval eerst gesorteerd, bewerkt en verwerkt moeten worden. Van Vliet Afvalinzamelaars beschikt over de expertise en de middelen om het overgrote deel van de afvalstromen geschikt te maken voor hergebruik.

Efficiënt en schoon verwerken

Afval dat niet geschikt is voor recycling of hergebruik, is nog wel geschikt voor efficiëntere en schonere verwerking. Door verbranding bijvoorbeeld, kan er elektriciteit mee worden opgewekt. Op die manier hebben de centrales daarvoor minder fossiele brandstof nodig.

Copyright 2017 - Van Vliet Afvalinzamelaars B.V.